Τελευταία νέα
Αρχική Τεχνικοί ασφαλείας

 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη και στους εργαζομένους υποδείξεις και συμβουλές είτε γραπτά είτε προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον Τεχνικό Ασφαλείας σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

 

  • Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

        α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων                          διαδικασιών λειτουργίας, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των             ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας

 

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους, επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

  • Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

 

α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

 

β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

 

γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

 

δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας σχετικά με την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

  • Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποφυγή του επαγγελματικού κινδύνου που κρύβει η εργασία τους,

β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  Η συχνότητα των εκπαιδευτικών ομιλιών για τα θέματα αυτά εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Επίσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να διανείμει οδηγίες ασφαλούς εργασίας των οποίων τόσο ο αριθμός τους όσο και το περιεχόμενο τους εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Στόχος είναι οι οδηγίες να καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους της επιχείρησης.

Οι εκπαιδευτικές ομιλίες όπως και οι οδηγίες ασφαλούς εργασίας πέρα από το άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού, είναι πολύ χρήσιμες καθώς αποτελούν την διαρκή απόδειξη του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης - φορέα σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ορίζεται από τη νομοθεσία ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων.

 

Από το τεχνικό μας γραφείο παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε αρκετές επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης και ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις παρακάτω:

 

 Βιοτεχνία Γυναικείων Υποδημάτων "ΚΑΤΙΑ"

  •  Πιτσαρία "il Moulino" - Eύοσμος

  •  Καφέ-Μπαρ "il Posto" - Πλατεία Ευόσμου

  •  Φαρμακείο "Ρούσος Αθανάσιος" - Εύοσμος

  •  Μηχανουργείο "Μιχαηλίδης Γεώργιος" - Νεοχωρούδα   και σε πολλούς  ακόμη................ 

 

 

 


Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 03 Αυγούστου 2013 23:01)